Γενικές Πληροφορίες Φόρμας 

Ημερομηνία λήξης υποβολής περίληψης εργασιών: 30 Απριλίου 2024 

Σημειώσεις: Παρακαλώ υποβάλετε την περίληψη σας συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής εργασίας που βρίσκεται πιο κάτω. 

Η περίληψη να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις και να έχει την πιο κάτω δομή.

Δομή Ερευνητικής εργασίας

  1. Εισαγωγή – Σκοπός 
  2. Υλικό – Μέθοδος 
  3. Αποτελέσµατα 
  4. Συµπεράσµατα/ εισηγήσεις

Δομή Ανασκόπησης 

  1. Εισαγωγή – Σκοπός 
  2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
  3. Αποτελέσματα 
  4. Συμπεράσματα/ εισηγήσεις 

Χρόνος παρουσίασης εισήγησης 20 λεπτά και επιπλέον 10 λεπτά για συζήτηση. 

Οι εισηγητές είναι ελεύθεροι κόστους εγγραφής για το συνέδριο. 

Η Επιστημονική επιτροπή θα σας ενημερώσει µε ηλεκτρονικό µήνυµα για την παραλαβή και αποδοχή της εισήγησης σας.

Υποβολή

1) Παρακαλώ υποβάλετε την περίληψη σας συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής εργασίας που βρίσκεται πιο κάτω: